Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pozrite si vyhlásenia o ochrane osobných údajov našich riešení na Projectflow a Fortes Global.

Používaním niektorej z našich verejných webových stránok súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracúvame výlučne v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Osobné údaje, ktoré nám zveríte prostredníctvom formulárov na našich webových stránkach, sa používajú výlučne na účely uvedené v príslušnom formulári. Svoje údaje môžete poskytnúť napríklad na vyžiadanie informácií, prihlásenie sa na skúšobné predplatné, odber nášho informačného bulletinu alebo stiahnutie bielej knihy.

Okrem toho sa na našich webových stránkach zaznamenávajú všeobecné údaje o návšteve. Môžeme zaznamenať IP adresu vášho počítača, čas požiadavky a údaje odoslané vaším prehliadačom. Tieto údaje sa používajú na štatistickú analýzu návštevnosti webových stránok a správania sa pri kliknutí. Tieto údaje používame aj na optimalizáciu funkčnosti webových stránok. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám.

Používame aj súbory cookie. Súbor cookie je jednoduchý malý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami našich webových lokalít a ukladá sa v prehliadači na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookie používame na zapamätanie si vašich nastavení a preferencií. Tieto súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača; rozsiahle vysvetlenie nájdete v tomto článku od Združenia spotrebiteľov.

Okrem toho používame službu Google Analytics na sledovanie toho, ako používatelia používajú naše webové stránky a aká je účinnosť našich reklám vo výsledkoch vyhľadávania Google. Tieto informácie sa tiež prenášajú na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch. Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics si môžete prečítať tu.

Naša stránka obsahuje aj tlačidlá na zdieľanie stránok na sociálnych sieťach LinkedIn, Twitter a Facebook. Tlačidlo a súvisiaci kód poskytujú samotné spoločnosti LinkedIn, Twitter a Facebook. Tento kód okrem iného umiestňuje súbor cookie.

Pri otváraní našich webových stránok si môžete vybrať, či chcete umiestniť len potrebné súbory cookie alebo aj analytické a/alebo sledovacie súbory cookie.

Ak máte vzťah s našou spoločnosťou, máte možnosť na základe písomnej žiadosti zobraziť svoje osobné údaje. Ak nami poskytnutý prehľad obsahuje nepresnosti, môžete písomne požiadať o zmenu alebo vymazanie údajov. Okrem toho nás môžete písomne informovať, ak si neželáte, aby sme vás kontaktovali s informáciami o našich produktoch a službách, a to oznámením na nasledujúcej adrese:

Qics bv
Valkenburgseweg 89
2223 KC KATWIJK (ZH)

Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Zmeny budú zverejnené na tejto webovej stránke.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre náš online softvér

Na ktoré produkty Qics sa toto tvrdenie vzťahuje?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na naše online produkty: QicsMilestones, QicsDashboards a Procs. Vzťahuje sa aj na prispôsobený online softvér hostovaný pre konkrétnych klientov. V tomto dokumente sa tieto produkty a softvér označujú ako "náš softvér".

Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na produkty a softvér, ktoré bežia vo vašom vlastnom prostredí alebo sú hostované inými stranami.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov rozlišujeme dva typy osobných údajov:

 • Osobné údaje, ktoré sa od vás zhromažďujú pri nákupe alebo používaní nášho softvéru. Spoločnosť Qics je správcom týchto údajov. V celom dokumente tieto údaje označujeme ako "vaše osobné údaje".
 • Osobné údaje, ktoré ste zadali do nášho softvéru a ktoré sa spracúvajú vo vašom mene. Za tieto údaje ste zodpovední vy ako zákazník a spoločnosť Qics vystupuje ako spracovateľ. Tieto údaje v celom dokumente označujeme ako "vaše firemné údaje".

Vaše osobné údaje

Pred zakúpením nášho softvéru alebo predplatením našich služieb musíte súhlasiť s našimi podmienkami, ktoré okrem iného opisujú vaše a naše práva týkajúce sa zhromažďovania a používania osobných údajov vo všeobecnosti.

Aké informácie zhromažďujeme?

Po zakúpení nášho produktu alebo softvéru od vás zhromažďujeme nasledujúce údaje:

 • Kontaktné údaje: Kontaktné údaje: meno, e-mail, fyzická adresa, telefónne číslo.
 • Finančné údaje: Vaše bankové údaje a identifikačné údaje podniku (číslo obchodnej komory, IČ DPH) a akékoľvek ďalšie relevantné údaje.
 • Komunikačné údaje: Zaznamenávame vašu IP adresu a informácie o vašom zariadení.
 • Údaje o používaní: Zaznamenávame štatistické informácie o vašom používaní nášho softvéru.
 • Údaje o podpore: Keď kontaktujete naše oddelenie podpory, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie vrátane kontaktných údajov, overovacích údajov alebo iných údajov, ktoré potrebujeme na zodpovedanie vašej žiadosti o podporu.
 • Súbory cookie: V našom softvéri používame funkčné súbory cookie.

Ako používame zozbierané informácie?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na konkrétne účely. Tieto informácie nepoužívame na iné účely.

 • Kontaktné informácie: Vaše kontaktné údaje používame na zasielanie správ alebo dokumentov týkajúcich sa zakúpeného softvéru. Okrem toho môžeme vaše kontaktné údaje použiť na to, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách spoločnosti Qics.
 • Finančné údaje: Vaše finančné údaje používame na spracovanie vašich platieb a na splnenie našich zákonných povinností týkajúcich sa fakturácie.
 • Komunikačné údaje: Tieto údaje zhromažďujeme na zlepšenie nášho softvéru a na zabezpečenie našej platformy.
 • Údaje o používaní: Tieto informácie zhromažďujeme na zlepšenie nášho softvéru a na analýzu incidentov.
 • Údaje o podpore: Tieto informácie používame na zodpovedanie vašich požiadaviek na podporu.
 • Súbory cookie: Používame funkčné súbory cookie na zlepšenie funkčnosti nášho softvéru alebo na zlepšenie vášho používateľského zážitku.

Vaše obchodné údaje

Obchodné údaje sú informácie, ktoré sami zadávate do nášho softvéru. V prípade týchto údajov ste správcom vy a spoločnosť Qics je spracovateľom. Vaše a naše práva týkajúce sa týchto údajov sú stanovené v zmluve o spracovaní údajov, ktorú dostanete pri kúpe licencie alebo aktivácii predplatného. 

Čo dokáže Qics urobiť s mojimi obchodnými údajmi?

Bez vášho súhlasu nesmú zamestnanci spoločnosti Qics prezerať ani používať vaše obchodné údaje. Môžete nám výslovne udeliť povolenie, napríklad na zodpovedanie žiadosti o podporu alebo na opravu prípadnej chyby softvéru. Každý prístup k vašim údajom sa zaznamenáva a zamestnanci sú viazaní našimi internými bezpečnostnými pravidlami. Nikdy nebudeme exportovať alebo upravovať podnikové údaje bez toho, aby sme vás opäť výslovne požiadali o povolenie.

Ako môžem kontrolovať prístup k svojim obchodným údajom?

V našom softvéri môžete vytvárať a odstraňovať používateľov a prideľovať im viac alebo menej práv. To vám umožní zabezpečiť, aby používatelia mali prístup len k údajom, ktoré sa ich týkajú. Mali by ste zabezpečiť, aby používateľské kontá boli osobné a neboli zdieľané medzi viacerými osobami.

Čo bude s mojimi údajmi, ak ich exportujem alebo prepojím s inými systémami?

Keď vytvoríte spojenie s vašimi obchodnými údajmi prostredníctvom nášho rozhrania API alebo iným spôsobom, ktorý je v softvéri povolený (napríklad prostredníctvom replikácie údajov alebo importu/exportu), ďalšie spracovanie týchto obchodných údajov spadá priamo pod vašu vlastnú zodpovednosť.

Keď sa vaše podnikové údaje synchronizujú s externou aplikáciou (napríklad Exact Online alebo Twinfield) prostredníctvom nášho softvéru, máte kontrolu nad používateľským účtom, s ktorým sa tieto údaje vymieňajú (a výmenu môžete aj zastaviť). Mali by ste tiež zabezpečiť, aby ste s prepojenou treťou stranou uzavreli dohody týkajúce sa spracovania vašich obchodných údajov.

Ako dlho uchovávame údaje?

Vaše obchodné údaje uchovávame tak dlho, kým máte platnú licenciu, aktívne predplatné alebo zmluvu o údržbe nášho softvéru. Po ukončení platnosti licencie, predplatného alebo zmluvy už nebudú vaše obchodné údaje prístupné. Vaše obchodné údaje uchovávame 60 dní po ukončení zmluvy (počas ktorých môžete softvér prípadne opätovne aktivovať), potom budú natrvalo vymazané. Ste zodpovední za export a zabezpečenie údajov, ktoré sú pre vás dôležité, pred ukončením zmluvy, pričom na tento účel môžete použiť funkcie softvéru, ktoré sú na to určené.

Kde sú údaje uložené?

Spoločnosť Qics využíva na hosting svojho softvéru infraštruktúru spoločnosti Microsoft. Hlavné miesto, kde náš softvér funguje, je v Holandsku. V prípade porúch v dátovom centre je možné, že vaše firemné údaje budú dočasne premiestnené na iné miesta, najprv do Írska a výnimočne do iných miest v Európskej únii.

Bezpečnostné incidenty

Ak sa dozvieme o neoprávnenom prístupe k vašim obchodným údajom, ich použití, zmene alebo vymazaní alebo máme podozrenie, že k nim došlo, budeme vás o incidente čo najskôr informovať.

Okrem toho vám pomôžeme minimalizovať vplyv a rozsah incidentu a poskytneme potrebnú spoluprácu pri vyšetrovaní incidentu.

Všetky údaje

V tejto kapitole sa rozoberajú témy, ktoré sa týkajú vašich osobných aj firemných údajov.

Jurisdikcia

Jurisdikcia je založená na holandskom práve.

Subdodávatelia

Spoločnosť Qics využíva subdodávateľov, pričom spoločnosť Qics ako prevádzkovateľ alebo spracovateľ zabezpečuje, aby bola zabezpečená povaha, účel a právny základ akéhokoľvek spracovania údajov jej subdodávateľom. Na tento účel spoločnosť Qics uzavrela so svojimi subdodávateľmi zmluvy o spracúvaní, v ktorých sa okrem iného zaväzujeme, že spracúvanie prebieha v súlade s našimi zásadami a že sú zavedené potrebné bezpečnostné opatrenia.

Žiadosti o informácie od vládnych agentúr

Vaše údaje nebudeme poskytovať tretím stranám (iným ako subdodávateľom), pokiaľ to nebude na vašu žiadosť alebo na základe zákonnej povinnosti alebo súdneho príkazu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak máte po prečítaní tohto dokumentu ďalšie otázky, nasmerujte ich na adresu info@qics.nl.